Nieuws

 

Aan: leden Wsv Lunegat Datum: juli 2021

 

Het zijn uitzonderlijke tijden als gevolg van het Covid19 virus. Allerlei gezellige contacten staan tijdelijk op een laag pitje. Verschillende bijeenkomsten zijn niet mogelijk of met veel maatregelen omgeven. Ook een aantal van onze geplande clubactiviteiten konden helaas niet doorgaan. Naarmate meer mensen gevaccineerd zullen zijn, zullen er in of na de zomer toch weer enkele versoepelingen kunnen worden gedaan, waardoor er toch weer mogelijkheden voor activiteiten zullen komen. We proberen de toekomst toch een beetje optimistisch te bekijken en gaan er vooralsnog van uit dat we na de zomervakantie weer wat kunnen organiseren in verenigingsverband. Uiteraard met in achtneming van de eventuele corona maatregeling en beperkingen.

We hebben enkele activiteiten in voorbereiding:

  1. Stamppotbuffet met aperitief voor de leden op 23 oktober
  2. Algemene ledenvergadering op 19 november

Noteert u alvast deze data in uw agenda 

Eind september ontvangt u nadere informatie en details over aanmelden, etc.

  1. Winterprogramma 2021/22
  2. Havenfeest met veiling 2022

Verder heeft het bestuur zeker niet stilgezeten.  

We werken aan een nieuwe opzet van de website.

Er is regelmatig contact met het Waterportverbond. Ook regionaal blijven de contacten, vaak digitaal, geregeld plaatsvinden. Met name met Staatsbosbeheer, de Marrekrite, Rijkswaterstaat en het Waterschap Noorderzijlvest.  Dit zijn plezierige en nuttige contacten die in een positieve, opbouwende sfeer verlopen, gericht op resultaat. Enkele zaken noemen we hierbij met name:

 

Project Rondje Lauwersmeer

Marboeien   

De marboeien zijn een groot succes.  We proberen daarom nog 7 boeien geplaatst te krijgen in de buurt van Senneroog. Het overleg hierover is gaande. Er zal op die plaats gebaggerd moeten worden en dat vereist nader bodemonderzoek ter plaatse. Dit vindt binnenkort plaats. Ook moet de financiering nog geregeld worden.

 

Steiger bij Oostmahorn

De steiger bij Oostmahorn is gerealiseerd. Het is een mooie plek aan de westzijde van het Lauwersmeer met mogelijkheden ook aan de wal te gaan en gebruik te maken van de horeca en de speelstrandjes aldaar.

 

 Hoek van de Bant

Via onze WSVB-deelname aan het project Rondje Lauwersmeer proberen we nog ligplaatsen te realiseren bij de Hoek van de Bant. We hebben in samenwerking met de Marrekrite een ontwerp hiervoor gemaakt. Geprobeerd wordt de financiering hiervoor rond te krijgen.

 

Ondieptes in de vaargeul Dokkumerdiep

We hebben geconstateerd dat er een aantal storende ondieptes waren in de geul. Met name in de buurt van de DD1 was dat het geval. Verschillende schepen liepen daar vast. We hebben hierover contact opgenomen met Rijkswaterstaat. Die heeft de geul daar eind juni aangepast. Ook hebben we gevraagd de (te) smalle geul bij de DD20 en DD23 breder te maken, zodat de DD23 weer meer in lijn komt met overige groene tonnen.

 

Onvoldoende diepte bij Stropersplaats

Bij de ligplaatsen van de eilandjes van de Stropersplaats is er niet overal voldoende diepte om aan te leggen. Marrekrite gaat binnenkort metingen verrichten om de situatie in kaart te brengen en waar nodig aan te passen. 

 

Steigers Zoutkamperril

De steigers aldaar zijn gerenoveerd. Zien er weer prima uit. Bedankt Marrekrite!

 

Het bestuur Wsv Lunegat wenst u allen een goed vaarseizoen en ziet u graag op onze bijeenkomsten!

 

Uitgelicht

Werelderfgoedcentrum wordt visitekaartje Waddenzeegebied

nader nieuws volgt nog